Toan bo de tu Vo Phong coc, hoa thanh bang dieu mot cach quy di. Nhin

mot dong bang dieu voi cac tu the khac nhau phia truoc, nu de tu dan dau

Hop Hoan tong, sac mat tai nhot khong con chut huyet sac, lay ra lenh
dich vu don dep so sach ke toan cho giam doc chung cu paragon pham hung trung tam ke toan tai long bien dich vu bao cao tai chinh cuoi nam khoa hoc ke toan excel

bai, nem tren mat dat. Vuong Lam chot tram giong noi:

- Lenh bai nay co bao nhieu cai?