một người khạc ra đờm đỏ, giống bưởi diễn
N?n về m? lo hậu sự đi th?i. mua bưởi diễn ở đ?u
Cả hai c?ng hỏi thầy: mua giống bưởi diễn
Sao đờm xanh, đờm đỏ lại kh?c nhau như thế? c?ch gh?p bưởi
họa c?n c? phương cứu chữa, chứ đờm xanh l? mật vỡ c?ch chiết c?nh c?y
c?n chữa thế n?o cho l?nh được. chăm s?c bưởi diễn