C? gi?o ra b?i tập cho học sinh: bưởi diễn ở đ?u
Thưa c? em xin h?t: mua bưởi diễn
A ru hời ấy hời ru. giống bưởi diễn chuẩn
Con ơi con ngủ ứ ư cho ngoan kỹ thuật gh?p c?y
Để mẹ ...từ từ đ?... kỹ thuật chiết c?nh c?y ăn quả
Để mẹ đi ...từ từ đ? anh.. phương ph?p gi?m c?nh