Một người đi đường hỏi ?ng ăn xin: "Sao ?ng lại đi ăn xin?". bưởi diễn h? nội
Để t?i lấy tiền uống rượu. Mua bưởi
Vậy sao ?ng lại uống rượu? mua c?y giống bưởi diễn ở đ?u
Để t?i c? đủ dũng kh? đi ăn xin. trồng c?y bưởi diễn
rồi quay sang vẫy đu?i với sếp, ?ng n?y thắc mắc: c?ch trồng c?y bưởi diễn
Để mẹ đi ...từ từ đ? anh.. khắc phục t?nh trạng bưởi diễn kh?ng ra hoa