Sư cụ ngồi đ?m đạo với mấy người kh?ch, c? người hỏi: bưởi diễn giống
Trong đ?m ta đ?y ai l? người sợ vợ nhất? gia buoi dien
Chưa ai d?m đ?p th? sư cụ đ? nhận ngay: cay buoi dien
Kể sợ th? t?i đ?y sợ nhất! ky thuat trong buoi
Mọi người lấy l?m lạ mới hỏi: cach ghep buoi
Sư cụ c? vợ đ?u m? sợ? quy trinh trong buoi dien